Kansalaisaloite -> Omaishoitajien palkkiosta tehtävä verovapaa

15.5.2021


Omaishoitajat tekevät tärkeää sekä inhimillisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti arvokasta työtä. Läheisen huolenpito, hoiva ja läheisyys mahdollistavat pitkäaikaissairaalle, vanhukselle tai vammaiselle henkilölle mahdollisuuden kotona asumiseen. Tätä ei välttämättä edes kodinomainen palveluasuminen pysty tarjoamaan. Omaishoito ei kuitenkaan saa korvata ammatillista hoitoa, jota pitää olla tarjolla myös omaishoidettaville. Suomessa vanhustenhoidon suuntauksena on viime vuosina ollut, että ikäihmiset asuvat yhä pidempään kotona. Tämä ei välttämättä sovi kaikille ikäihmisille etenkin muistisairauksien lisääntyessä ja liikuntakyvyn heikennyttyä. Oikein järjestetyllä omaishoidolla voidaan kuitenkin osaltaan tukea ikäihmisten inhimillistä kotona asumista. Se on myös hyvä tapa vastata siihen, että vanhusväestön määrä ja tätä kautta hoivan tarve kasvavat.

Perustelut

Aloitteessa esitetään muutettavaksi tuloverolakia niin, että omaishoitajien tuesta annetun lain nojalla maksettava omaishoidon palkkio ei jatkossa olisi veronalaista tuloa. Muutos toteutettaisiin muuttamalla nykyisin voimassa olevaa tuloverolakia lisäämällä sen verovapaita sosiaalietuja säätelevään 92 § uusi kohta, jossa omaishoidon palkkio säädetään verovapaaksi. 

Kyseisen lain kohdan mukaan veronalaista tuloa eivät ole esimerkiksi lapsilisä, vammaisetuuksista annetun lain nojalla maksettu vammaistuki, asevelvollisen päiväraha, opintotukilain mukainen valtion varoista maksettava korkoavustus sekä opintolainahyvitys, opiskelijan asumislisä, vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetussa laissa tarkoitetut edut ja lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden koulumatkatuesta annetussa laissa tarkoitettu opiskelijalle itselleen maksettava koulumatkatuki.

Linkki aloitteeseen omaishoitajien korvauksen verovapaudesta https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/8411